Általános Szerződési Feltételek

2022.02.05.

Általános Szerződési FeltételekHatályba lépés időpontja: 2022. 02. 01.

Általános Szerződési Feltételek


 

Hatályba lépés időpontja: 2022. 02. 01.


 


 

Preambulum

Jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a szolgáltatást nyújtó Márklyné Sas Gabriella Klára e.v. (székhely: 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 100., nyilvántartási szám: 56432770, adószám: 57774868-1-43, email: zeneninnenmensentul@gmail.com) a továbbiakban: Szolgáltató) és a szolgáltatást igénybe vevő, természetes vagy jogi személy (továbbiakban: Résztvevő) közötti szerződés általános feltételeit, a Szolgáltató és a Résztvevő jogait és kötelezettségeit.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogát annak, hogy az ÁSZF-et egyoldalúan módosítja. A módosításról rövid felhívásban tájékoztatja a felhasználókat, amelyet a szolgáltatás igénybevétele során megadott email címre kiküld, továbbá közzéteszi a módosított változatot egységes szerkezetbe foglalva a weboldalán.


 

A szerződés tárgya – A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások

A Szolgáltató weboldalán keresztül a meghirdetett foglalkozásokon való részvétel, akár online formában is.


 

Elérhető szolgáltatások és tanfolyamok

 1. A Szolgáltató az érdeklődők számára lehetőséget nyújt egyéni és csoportos foglalkozáson való részvételre. Lehetőség van egy alkalmas foglalkozásra és bérlet vásárlására is.

 2. A weboldalon minden foglalkozás esetén található egy rövid leírás, ahogy az érdeklődő megtekintheti, hogy kiknek ajánlott az adott foglalkozáson történő részvétel, milyen készségeket tudnak fejleszteni, milyen hangszer szükséges az órához.

 3. Résztvevő tudomásul veszi, hogy az online megtartott foglalkozásokról kép- és hangfelvételt nem készíthet, annak elkészítése jogszabályba ütköző cselekménynek minősül.


 


 

A foglalkozásokra történő jelentkezés folyamata

 1. A Szolgáltató foglalkozásaira oly módon lehet jelentkezni, hogy az érdeklődő a megadott elérhetőségeken (email cím, kapcsolati űrlap, Facebook Messenger) felveszi a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

 2. A foglalkozásra történő jelentkezéshez az alábbi személyes adatokat kell megadni:

  1. név

  2. számlázási cím

  3. email

  4. telefonszám

 3. A Szolgáltató foglalkozásainak díját minden esetben előre el kell utalni a Szolgáltató Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett, 11600006-00000000-96475728 pénzforgalmi számlájára.

 4. A szerződés a Szolgáltató számára megküldött, a részvételi szándékot egyértelműen kifejező nyilatkozat elküldésével jön létre.

 5. Tájékoztatjuk, hogy a jelentkezés során a Résztvevő köteles személyes adatait a valóságnak megfelelően megadni, és a megadott adatokban történő változásról a Szolgálatót haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni. A Szolgáltató nem felel a felhasználói megrendelés során történt adatok téves, hibás megadásából eredő kárért. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, kétség esetén pedig a Résztvevő valódiságát ellenőrizheti, emellett fenntartja jogát arra, hogy amennyiben a Résztvevő valótlan vagy hiányos adatokat ad meg, vagy a regisztráció során személyes adatokkal él vissza, akkor a megrendelést visszautasítsa.

 6. A jelentkezés során megadott személyes adatok nem nyilvánosak, harmadik személy nem férhet hozzájuk.

 7. A Szolgáltató foglalkozásaira történő jelentkezés során megadott email címmel kapcsolatos tevékenységekért a Résztvevőt teljes körű felelősség terheli, valamint vállalja, hogy amennyiben adatainak bármilyen illetéktelen felhasználását, biztonságának sérülését érzékeli, haladéktalanul jelzi a Szolgáltató felé.

 8. Szolgáltató nem felelős a weboldal használatából vagy működtetéséből adódó károkért, vagy az alábbi esetek bármelyikéért, adódjon az bármilyen okból: az interneten küldött és/vagy fogadott adat meg nem érkezése; az internethálózat jelen szerződés teljesítését megakadályozó működési hibái; a fogadó készülékek vagy kommunikációs vonalak meghibásodása, bármely tartalom vagy adat elvesztése; bármely szoftver vagy weboldal meghibásodása; programhibák, rendkívüli események következményei vagy technikai hibák; ideértve a vis maiort; valamint a Résztvevő internetszolgáltatójának díjait is.

 9. A foglalkozásokon történő részvételhez kapcsolódó szerződés elektronikus úton megkötött, magyar nyelvű szerződésnek minősül.

 10. Szolgáltató a Résztvevőnek a jelentkezés megérkezéséről késedelem nélkül (legkésőbb 24 órán belül) visszaigazolást küld. Amennyiben 24 órán belül nem érkezik meg Résztvevőnek a visszaigazolás, Résztvevő mentesül a teljesítési kötelezettség alól.

 11. A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Résztvevő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Résztvevő között.

 12. Online foglalkozásra történő jelentkezés esetén a foglalkozások a Résztvevő otthonában, annak függvényében, hogy a Résztvevő egyéni vagy csoportos foglalkozásra jelentkezett, Messenger hívás vagy élő videó formájában kerülnek megtartásra. A részvételhez szükséges, hogy a Résztvevő rendelkezzen Facebook profillal és Messenger fiókkal.

 13. Egyéni foglalkozások esetén a számla kiegyenlítése után a Szolgáltató Messenger hívásban veszi fel a kapcsolatot a Résztvevővel.

 14. A csoportos foglalkozások esetén a kiegyenlített számla ellenében Szolgáltató a zárt Facebook csoportjába belépést ad a Résztvevőnek. Szolgáltató az órát élő bejelentkezés formájában tartja péntek délutánonként, amelyek hétfő reggelig visszanézhetők. Szolgáltató ezen felül hozzáférést biztosít a korábbi foglalkozások videoihoz is. Online foglalkozás esetén lehetőség van 4 alkalmas bérlet vásárlására is.

 15. Lehetőség van különleges alkalmakra (pl. szülinap, óvoda, bölcsőde) szeretne foglalkozást kérni, ebben az esetben azonban a díj, a szolgáltatás időpontja, tematikája, helyszíne (online foglalkozás esetén élő bejelentkezéssel) minden esetben egyedi megállapodás tárgyát képezi a Szolgáltatóval.


 

Elállási jog

 1. A vonatkozó jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bek. 3. pontja) szerint fogyasztónak minősülő Résztvevőre vonatkozó elállási és/vagy felmondási joggal kapcsolatban Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás jellegére tekintettel a Felhasználó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a Kormányrendelet 20. §-a szerinti elállási jogát az online csoportos foglalkozások tekintetében nem gyakorolhatja, hiszen szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásnak minősül, melynek teljesítési napját a Szolgáltató előre meghatározza, Résztvevő pedig ennek tudatában jelentkezik rá, valamint lehetőséget is biztosít a felvétel későbbi időpontban történő megtekintésére.


 

Lemondás

 1. Szolgáltató felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy amennyiben az előre befizetett próbaórát a Résztvevő lemondja, egy alkalommal lehetőség van arra, hogy előzetes egyeztetés után pótóra keretében pótolják az elmaradt foglalkozást.

 2. Amennyiben a Résztvevő a próbaórát követően 3 alkalmas havi bérletet vásárol, óra lemondás esetén a Szolgáltatóval történt előzetes egyeztetés alapján a bérlet lejárati ideje maximum két hétig hosszabbítható.

 3. Ha Résztvevő a foglalkozáson nem jelenik meg és erről semmilyen formában nem tájékoztatta a Szolgáltatót, számára a foglalkozás megtartottnak minősül, a díját nem követelheti vissza, és pótalkalomra sem használható fel.

 4. Ha a lemondás oka a Szolgáltatónál merül fel az érdekkörén kívül eső ok miatt (vis maior), Szolgáltató egyedileg új alkalmat beszél meg a jelentkezett Résztvevőkkel, ahol pótolják az elmaradt foglalkozást. Ha a felek nem tudnak megállapodni ennek ellenére sem a pótalkalom időpontjában, Résztvevő jogosult elállni a szerződéstől és Szolgáltató visszatéríti számára az előre befizetett díjat. A foglalkozás elmaradásáról Szolgáltató haladéktalanul, a foglalkozás megkezdése előtt értesíti a feljelentkezett személyeket a jelentkezés során megadott email címen.

 5. Felek rögzítik, hogy Résztvevő a lemondást írásban köteles a Szolgáltatóval közölni.


 

 

Az ÁSZF elfogadása

   1. Résztvevő jelen ÁSZF-et a foglalkozásra történő jelentkezés során fogadja el. Résztvevő egyúttal az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek ismeri el.

   2. Résztvevő továbbá hozzájárul, hogy a Szolgáltató foglalkozásaira történő jelentkezés során megadott és kezelt személyes adatait Szolgáltató az ÁSZF-nek megfelelő célból, módon és mértékben kezelje.

   3. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a weboldalon csak az ÁSZF elfogadásával jogosult a foglalkozáson részt venni.


 


 

Adatkezelés

    1. A www.zeneninnenzenentul.hu internetes weboldalon és a szolgáltatások során kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatót a Honlapon elérhető Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.


 

Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség

 1. Szolgáltató és Résztvevő köteles a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződés lényeges körülményeiről.

 2. Résztvevő a Szolgáltatóval emailben kommunikálhat.

 

 

A Szerződés megszűnése és megszűntetése

 

 1. Szolgáltató jogosult a Résztvevővel jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

 2. Résztvevő jogosult Szolgáltatóval a jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

 3.  Szolgáltató jogosult a Résztvevővel fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani, ha a Résztvevő súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 4. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni.

 5. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést határozott időtartamra kötik.

 6. Ha a Résztvevő a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles az abból eredő kárt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed

  1. a Résztvevő szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra,

  2. következményes károkra,

  3. felelősségi károkra,

  4. a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és

  5. a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.

 

 

Panaszok intézése

 

 1. Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni és azt a panaszfelvételre adott válasszal együtt a panaszfelvétel napjától számított öt évig megőrizni.

 2. Szolgáltató köteles a hozzá beérkezett panaszt 30 napon belül megvizsgálni és arra érdemi választ adni. Elutasító válasz esetén Szolgáltató köteles írásban megindokolni az elutasítás okát.

 3. A Szolgáltatóval kötött szerződésből eredő jogviták elsősorban békés úton, a felek közti megállapodással, vagy a Résztvevő, mint fogyasztó lakóhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatóság előtt rendezhetők. Amennyiben a fenti lehetőségek nem vezetnek eredményre, felek választásuk szerint a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testülethez vagy a bírósághoz fordulhatnak. A lakcím szerint illetékes kereskedelmi és iparkamarák:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: 
bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: 
bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: 
bekeltetes@bmkik.hubmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: 
bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím:
bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: 
bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: 
fmkik@fmkik.hubekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: 
bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: 
bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, 
Hadnagy utca 6. földszint
Levelezési címe: 3300 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: 
bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. 
 III. emelet 305.-306. szoba
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit
E-mail cím: 
bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: 
bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszáma: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: 
nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: Dr. Csanádi Károly
E-mail cím: 
pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: 
skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: 
bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: 
kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
S
zékhely: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: 
pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, 
Radnóti tér 1.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: 
Mitev Hrisztó
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: 
zmkik@zmkik.huzmbekelteto@zmkik.hu

 

 1. Ezen felül lehetőség van még, hogy az ODR rendszeren (Online Vitarendezési Platform) keresztül rendezze a vásárlás során kialakult esetleges problémát. A rendszer célja, hogy az OVR platformon keresztül a kereskedővel vegye fel a kapcsoltot. További információt és a rendszert az alábbi linkre kattintva találja meg a Résztvevő:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks

 

 

 

Az ÁSZF módosítása

 

 1. Szolgáltató a jelen ÁSZF-et jogosult saját döntése és belátása szerint egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet: 

  1. a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;

  2. jogszabályváltozás;

  3. a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.

 1. Szolgáltató az ÁSZF-et, továbbá annak módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a weboldalon jól látható helyen, annak nyitóoldalán, onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó. Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Résztvevőket az ÁSZF módosulásáról (email).

 2. Amennyiben a Résztvevő az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Résztvevő a módosítást kifejezetten elfogadta. Amennyiben a Résztvevő kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Szolgáltató jogosult a Résztvevővel fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

 

 

Vegyes rendelkezések

 

 1. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés az ÁSZF többi rendelkezését nem érinti.

 2. Jelen ÁFSZ-ben nem részletezett kérdésekre a Ptk. szabályai az irányadók.

 3. Jelen ÁSZF határozatlan időtartamra szól.

Vissza

Személyesen helyszínek

Budapesten
és Pest megyében

Online foglalkozások

Differenciált korcsoportok 4 éves korig illetve 4-7 éves korig

Egyéni vagy csoportos

Zenés foglalkozások
Zongoraórák,

E-mail

zeneninnenmesentul@gmail.com
(24 órán belül válaszolok)